VAKFIN RESMİ SENEDİ

VAKIF RESMİ SENEDİ

KURULUŞ

Madde 1- KURULUŞ VE ADI
Bu vakıf senedinde belirtilen kişi ve kuruluşlar ile mevzuat hükümlerine göre bu vakıf senedinde belirtilen amaçlara tahsis edilen 20.000.000.TL.sı ile tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulmuştur. KOCAELİ EĞİTİM VAKFI adını taşıyan VAKIF, Türk Medeni Kanununun 13.07.1967 gün ve 902 sayılı kanunla değişik 73,74,75,76,77,77/A,78,79,80,80/A,81,81/A ve 81/B maddeleri ve bunların uygulanmasını gösterir. 21.08.1970 gün ve 7/1066 sayılı tüzük hükümleri uyarınca ve gelirlerinin tamamını Vakıf amaçlarına uygun olarak sarf etmek üzere ekte isimleri bulunan kurucular tarafından kurulmuş olup, tüzel kişiliği vardır.

Madde 2- VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Vakfın adı “KOCAELİ EĞİTİM VAKFI” olup müteakip maddelerde kısaca VAKIF olarak anılacaktır.
Vakfın merkezi İzmit’te olup, yazışma adresi; Ankara Cad. Dostluk İş hanı No. 55/7 İzmit/Kocaeli’dir. Vakfın yazışma adresi, teftiş makamına bildirilmek suretiyle, merkez dahilinde Yönetim Kurulunca değiştirilebilir. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile ve yetkili makamların izni alınarak yurt içinde şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açılabilir.

Madde 3- VAKFIN AMACI
Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık, Spor ve Turizmin gelişmesi ve mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak yüksek ve etkin düzeyde, bu hizmetlerin yerine getirilmesine;
Bu itibarla ve en büyük zenginlik kaynağının eğitimli sağlıklı ve kültürlü olarak yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla güvenli, gelişen güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmek, girişimci ruhu taşıyan, bilimsel düşünce, araştırma ve çalışma yöntemlerini benimsemiş, inançlı, insana ve doğaya saygılı nesillerin yetişmesine eğitim ve öğretim yolu ile yardımcı olmak, böylece Türk insanına, Türk Devletine ve bütün insanlığa faydalı çalışmalar yapıp maddi ve manevi katkılar sağlayarak, mevcut özel eğitim kurumlarına destek vermek, çeşitli branşlarda ve çeşitli düzeylerde Anaokulu, İlköğretim, Lise birimleri kurmak ve işletmek, Özel bir Üniversite açmak, eğitim, kültür ve sanatla ilgili yayınlar çıkartmak, çeşitli kurslar açmak, Sağlık ve Turizm ile ilgili her tür faaliyetlerde bulunmaktır.

Vakıf Amacına Ulaşmak için:
a)  Vakfın mali gücü yeterli olduğu ve mütevelliler kurulunca uygun görüldüğü takdirde bir Üniversite açar.
b)  Vakfın açıp işlettiği özel öğretim kurumlarının geliştirilmesi için gayret sarf eder.
c)  Açılan öğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere gönüllü öğretmenlerden, resmi okul öğretmenlerinden ve gerektiğinde dış ülkelerden sağlanacak yabancı öğretmen ve öğretim üyelerinden yararlanılır.
d)  Enternasyonal Bakalorya sisteminde okullar açar.
e) Yurt genelinde faaliyette bulunan, resmi veya özel her türlü öğretim kurumlarının geliştirilmesinde katkıda bulunur.
f)  Çeşitli öğretim kurumları arasında diyalog kurarak, birlik ve beraberlik sağlamak için çalışmalar yapar.
g)  Gerektiğinde Anaokulu, İlköğretim ve yabancı dil ile eğitim yapan okullar ile enternasyonal okullar açar ve işletir.
h)  Çeşitli branşlarda meslek içi yetiştirme kursları açar ve yönetir.
i)   Yurt dışında aynı amaçla eğitim veren kurumlarla işbirliği yaparak, teknolojik gelişmeleri yurt içindeki öğretim kurumlarımıza getirir.
j)  Okul açılması mümkün olmayan yer ve hallerde, ya da gerektiğinde yabancı dil eğitimi, üniversite hazırlık kursları ve mesleki eğitim kursları açar ve işletir.
k)  Gerektiğinde ilgili kuruluşlardan izin almak kaydıyla tüzel kişilerden bağış ve kredi temin eder.
l)   Yetkili mercilerden izin alarak, çeşitli yayınlar çıkarır.
m) Eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı burslar verir.
n)  Kültür ve sanat mirasımızın korunması ve bu etkinliklerimizin geliştirilmesi için seminer, münazara, brifing, konferans ve benzeri toplantılar düzenler, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi destek sağlar.
o)  Yurt içi ve yurt dışında benzer amaçla kurulmuş ve kurulacak vakıflarla ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur ve amacına uygun şirketler kurar, kurulmuş olanlara iştirak eder.
p)  Sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunur.
r)  Kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden olan eğitim alanında, eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı, ülkemizi tanıtıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırır.
s)  Vakfın öğretim kurumlarında görevli bazı yönetici ve öğretmenlere satın alma ve kiralama yoluyla lojman temin eder.
ş)  Vakıf okullarında görevli öğretmen ve personele önemli günlerde eğlence, şölen ve yemekli toplantılar düzenler ve ödüller verir.
t)   Öğretim kurumlarını tanıtmak ve cazip hale getirmek amacıyla çalışmalar yapar ve ödüllü yarışmalar düzenler.
u)  Vakıf bünyesinde kurulacak bir “Eğitim Konseyi” ile çeşitli öğretim kurumları arasında çağdaş düzeyde standartlaşmayı temin eder.
ü)   Her türlü spor faaliyetleri, geziler, kamplar düzenler, yurtlar açar, bu faaliyetleri yapanlarla işbirliği yapar ve amatör spor kollarına destek verir.
v)   Yetenekli ancak; maddi imkandan yoksun öğrencilere, çeşitli konularda kapasitenin en az %10’u oranında burs yardımı yapar. Bu şartları 6. Maddenin (g) ve (h) fıkralarında açıklanmıştır.
y)  “Sağlık” la ilgili olarak hastahaneler ve sağlık ocakları açar ve işletir. Vakıf tarafından hazırlanacak bu yönetmenliğe uygun olarak geçim standartları düşük olan fakir insanların sağlık ihtiyaçları ve bakımlarına yardımcı olur.

Madde 4- VAKFIN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
Vakıf amacına ulaşabilmek için kanuni kısıtlamalar geçerli 
ve mevzuatın müsait olması şartı ile aşağıdaki işleri yapar.

1.     Miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden oluşan her çeşit mal ve mülke ve mal varlığını bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya devir ve ferağ etmeye gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla taşınır veya taşınmazlar almaya, gelirlerini kullanmaya Vakfın amacına aykırı olmamak ve amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yolu ile temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut bulacak bir hak ifade eden evrakın ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, devretmeye, gelirlerini tahsile taşınır ve taşınmaz malları, maden kanunu ve kaynaklarla ilgili olarak bunların işletme hak ve imtiyazlarını kabule, Vakfa ait taşınmaz malların 3. Şahıslarla veya tüzel kişilerle mevzuat dahilinde yap, işlet, devret yoluyla anlaşmalar yapmaya veya işlettirmeye, işletmeye Vakıf yetkilidir.
Vakıf amacına benzer olarak faaliyette bulunan vakıflarla işbirliği yapmaya, başka vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle şirketlere katılmaya, amacına uygun şirketler kurmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kar hissesini sarfa, her türlü eğitim, sağlık, spor, sosyal vs. tesisler kurmaya ve işletmeye, taşınır ve taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetten gayrı aynı haklarını, 3. Şahısların malları üzerine konacak ipotekleri kaldırmaya, bu hakları kullanmaya,Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, borca karşılık taşınır veya taşınmaz mallarını rehin ve ipotek göstermeye ve sair teminat iradesine; velhasıl Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri akde, işlemleri icraya, Medeni Kanun’un 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf iştirak halindeki mülkleri müşterek mülkiyete çevirebilir. Müzayede ve ihalelere katılabilir. Vakfın mal varlığını tehlikeye sokmayacak şekilde sınırlı sorumlu kuruluşlarda pay sahibi olabilir. Kısaca amaçlarının gerçekleştirilmesi için yararlı ve zorunlu görünen tüm teşebbüs, tasarruf, temellüklerde bulunur, sözleşmeler akdeder ve işlemler yapar. Vakıf tüm bu yetkiler ve gelirleri Medeni Kanun’la ve ilgili tüzüklerle yasaklanmış maksatlarla kullanamaz. HİÇ BİR ŞEKİLDE SİYASETE ALET EDİLEMEZ, SİYASETLE KESİN OLARAK İLGİLENEMEZ.

Madde 5- VAKFIN MAL VARLIĞI
Vakfın kuruluş mal varlığı 1. Madde de gösterilmiştir. Ancak; 
Vakfın kuruluşundan sonra yapılacak şartlı bağışlar, bağış şartına bakılarak ya da mal varlığına ilave şartına uygun olarak sarf edilir.
Mal varlığı gelirleri ile sair işletme faaliyetleri ve sair gelirler Vakfın gayesine ulaşmak için harcanır. Vakfın mal varlığına yapılacak ilaveler önceki mevcutlarla birlikte, takvim yılı sonunda Vakfın mal varlığına ilave edilir.

Madde 6- VAKFIN GELİRLERİ

1.        Resmi ve Özel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü iç ve dış, ayni ve nakdi, menkul ve gayri menkul bağışlar ve bunların gelirleri, mutlu ve üzüntülü günlerde ki vakıf çelenklerine ait bağışlar.

2.        Vakfın amacına yönelik tesislerin işletilmesinde gider karşılığı olarak alınan ücretlerle, bu işletmelerden sağlanan ayni ve nakdi gelirler.

3.        Vakıf yararına düzenlenecek balo, konser,defile,müsamere ve her türlü sosyal, kültürel ve sportif organizasyonların gelirleri.

4.        Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasından ve satışlarından ve mevduatının faizlerinden sağlanan gelirler.

5.        Ortaklıklar ve işletmelerle diğer yatırımların gelirleri.

6.        Vakfa yapılacak şartlı bağışlar Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir ve şartına göre her biri ayrı ayrı muhasebeleştirilir. Şartlı bağışlar vakfın amacına, şartsız bağışlar ise bağışlanan iktisadi değerin mahiyeti ile ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile vakfın mal varlığına ilave veya sarf edilir. Şartlı veya mükellefiyetli bağışların kabul edilmesi vakfın amacına aykırı olmamasına bağlıdır.

7.        Vakıf tarafından tam burslu olarak okutulan öğrenciler öğretimlerini tamamlayıp çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve mütevelliler kurumunun onayı ile belirlenecek bir süre için, maaşlarının onda birini vakfa bağışlarlar ve bu paralar BURS FONUNDA toplanır ve yine bu amaç için kullanılır. Tam burslu okutulmayan öğrenciler bu şartlara tabi değildir.

1.        Vakfa yapılmış şartlı bir bağışla okutulan öğrencilerin, bağışı yapan gerçek veya tüzel kişinin iş yerinde belirli bir süre için çalıştırılması hususu Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelliler Kurulunun onayı ile alınacak kararla uygulanmaya konulur ve öğrenciyle sözleşme yapılır.

2.         

Madde 7- VAKFIN GELİRLERİNİN SARF VE TAHSİSİ 
Türk Madeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. Maddesinde sınırlanan yönetim idare masrafları ile vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakıf gelirlerinin tümü vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir. Vakıf yönetimince; %20 si idame masrafları ile ihtiyaçlara ve vakıf mal varlığına arttıracak yatırımlara, kalan %80 i ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

Madde 8- VAKFIN FONLARININ PLASMANI
Vakfın mal varlığına ilave edilmek üzere bağışlanan değer ve paralar vakfa en yüksek ve en emin gelir sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla vadeli ve vadesiz mevduat veya repo şeklinde Vakıflar Bankası yada Milli Bankalara para yatırabilir. Devlet tahvili, hazine bonosu, güvenilir hisse senedi ve tahvilleri alır ve satabilir. Vakfa gayrimenkul satın alabilir. Takdir yetkisi Yönetim kurulunundur. 

Madde 9- VAKFIN ORGANLARI

1.        MÜTEVELLİLER

2.        KURUCU ÜYELER

Vakıf senedinde ekli listede isimleri yazılı kurucu üyeler.

1.        MÜTEVELLİ ÜYELERİ

Vakfın kurduğu yada kuracağı EĞİTİM, ÖĞRETİM, KÜLTÜR, SAĞLIK, SPOR ve TURİZM kurumlarının bütün bölümlerinin, YÖNETİM ve ÖĞRETİM bakımından çağdaş düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunmuş veya bulunacak, alanlarında deneyimli kişilerin mütevelli üyelikleri, yönetim kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile mümkündür. Bunlar, Mütevelli Heyeti üyelerinin tüm yetki ve sorumluluklarına sahiptirler. ( Seçme, seçilme ve halef tayin etme hakları vardır.

1.        ONURSAL ÜYELER

Vakfın amaçlarına uygun olarak yaptığı ya da yapacağı hizmetler ve üstün katkılarından ötürü, yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetinin kararı ile Onur Üyeliğine kabul edilen kişilerdir. (Oy hakları yoktur.)

1.        MAKAMA BAĞLI ÜYELER

Bulundukları makamda görevli oldukları süre için mütevellidirler, oy verebilirler, fikir ve önerilerinden yararlanılır ancak halef tayin edemezler.

HALEF TAYİNİ
Mütevelli Heyeti Üyelerinin ölümü, iş göremez hale gelmesi veya çekilmeleri halinde, kendilerince tayin edilmiş halefleri yerlerine kurucu üye olarak Mütevelli Heyetinde görev alırlar. Bunun işlerliğini sağlamak için, üyeler Vakıf Yönetimine kapalı zarf içinde biri asil diğeri yedek olmak üzere iki isim bildirirler. Asil adayın görev almaması halinde yedek aday üyeliğe getirilir.

1.        MÜTEVELLİ KURULU TOPLANTILARI

Vakıf Mütevelli Kurulu olağan ve olağan üstü toplanabilir. Olağan toplantı Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her iki yılda bir yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa toplantı en geç on beş gün sonraya ertelenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Mütevelli Kurulu gerekirse olağanüstü toplanabilir. Bu da kurul üyelerinin en az %20 sinin isteği üzerine olabilir. 
Yönetim Kurulu’nun re’sen belirleyeceği nedenler ile de olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılabilir. İlk olağan üstü toplantıda en az yarıdan bir fazla Mütevelli Heyeti üyesinin huzuruyla karar alınması zorunludur. Gerek olağan, gerekse olağanüstü toplantılar vakıf merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Önceden bildirmek koşuluyla başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılar bir mahalli gazetede ilan edilir. Ayrıca, toplantı tarihi, Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisinin toplantıda bulunabilmesi için adı geçen Genel Müdürlüğe bildirir. Vakıf yönetim organı, bilanço ile kar zarar cetvelini yeni yılın ilk altı ayı içinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirerek yerel basın-yayın araçlarıyla ilan eder ve bu sürede iki nüsha Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gönderirler. Olağan ve olağanüstü toplantılarda gündemde gösterilmeyen bir husus müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Ancak, toplantıya katılan üyelerin gündeme alınmasını istediği hususlar 00gündeme geçilmeden önce oylanarak beşte bir üyenin oluruyla gündeme alınabilir. Mütevelliler Kurulunun toplantılarını yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ile yeteri kadar Yazman seçilir. Mütevelliler Kurulu tutanakları Başkan, Başkan Vekili ve Yazmanlarca imza edilir.

1.        MÜTEVELLİLER KURULU’NUN YETKİLERİ

Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve yedeklerini seçmek. 
Vakıf Denetim Kurulu ve yedeklerini seçmek.
Vakfa gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların vakfın menfaati doğrultusunda satılması hususunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden izin alınması koşuluyla Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Gerekli görülen durumlarda şube ya da temsilcilikler açılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Denetim Kurulu tarafından düzenlenen denetleme raporlarını tetkik etmek, ret veya kabul etmek. 
Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak.
Yönetim Kurulu’nca önerilecek şeref üyeleri ve diğer üyeler hakkında karar vermek.
Vakfın iç düzeni, vakıf bürolarının kuruluş ve işleyişi ile ilgili tüzüğü onaylamak, gerektiğinde gerekli değişiklikleri yapmak.
Vakıf resmi senedinde ve Medeni Kanunla ilgili ana tüzükte Mütevelliler Kurulu’na bırakılmış olan diğer görevleri yerine getirmek, kararları almak.
Gerekli olduğunda vakıf senedinde tadilat yapmak.
Gerekli görüldüğünde Vakfın kati hesaplarını tetkik etmek.
Danışma ve Dayanışma Kurulları ile ilgili tüzüğü onaylamak, gerektiğinde gerekli değişiklikleri yapmak.

1.        YÖNETİM KURULU

2.     Yönetim Kurulu onbir kişiden oluşur. Bu sayının en az beşi Kurucu Mütevelli Heyet üyeleri arasından dördü de diğer Mütevelli Heyet üyeleri arasından seçilir. Gerek görüldüğünde branşlarında uzman olan en çok iki kişi dışarıdan Mütevelli Heyetince Yönetim Kuruluna seçilebilir,

1.        Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim Kurulu Vakfı temsil eder, vakfın icra organıdır. Mütevelliler Kurulunun tavsiye ve direktifleri doğrultusunda vakfın mali ve idari çalışmalarını yürütür. Her yıl Kasım ayında bir sonraki yılın bütçe ve çalışma programını hazırlar, bunlarla ilgili kararları alır ve uygular. Vakfa ait bütün işlerin tatbikatına nezaret eder. Vakfın gayesine uygun olarak her türlü bağış, yardım ve teberruları kabul eder. Bağışın, vasiyetin ve ölüme bağlı sair tasarrufların bağış yapan tarafından öne sürülen ve vakıf amacına ters düşmeyen şart ve mükellefiyetlerini yerine getirir. Vakıf mal varlığını vakıf gayesine en uygun şekilde kullanır, genişletir, yatırımlarda bulunur. Vakıf amacına uygun olan kurum ve tesisleri açar, bunları işletir veya işlettirir, bu maksatla binalar yapar. Gerekirse bu binaları tadil, yeniden inşa eder veya ettirir. Mevcut diğer okulların gelişmesi için taşınmazlar kiralar, kendisine verilecek yetki dahilinde taşınmazları satar ya da başka suretle elden çıkarır, vakfın taşınır ve taşınmaz mal ve değerleri üzerine Türk Kanunları ve Vakıf senedi doğrultusunda her türlü tasarrufta bulunur, vakıf adına sözleşmeler akdetmekle yetkilidir.
Vakıf ve bağlı kurumları her türlü idari ve kazai merciler önünde temsil eder, müdafaa eder, gerektiğinde dava açar veya kabul eder, bu hususta gerekli vekalet verir, gümrük, kambiyo, PTT, su, elektrik, gaz, trafik, liman, eğitim, Devletimizin Adli ve kazai her makam ve mercii önünde vakfı son dereceye kadar yetkilidir. Gerekli görülen idari kadroyu kurar, bu amaçla idareci ve personel atanmasına ilişkin kararları alır, gerektiğinde Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere DANIŞMA ve /veya DAYANIŞMA KURULLARI kurar ve bunların çalışmalarını yönlendirir, izler, vakıf işlemi ve idaresinde Mütevelliler Kurulu’nca onaylanıp yürürlük kazandırılacak iç tüzüğü hazırlar, düzenleyeceği sirkülerle vakıf adına imzaya yetkili olanları ve bunların yetkililerini tesbit eder. Mütevelli üyeliğe başvuruları karara bağlayıp Mütevelli Kurulu’na sunar, görevi ve çalışma usul ve esasları çıkartılacak iç tüzükte belirlenecek Genel Müdür, Müdür ve diğer personeli atar, azleder ve özlük haklarını düzenler ve kanunlarca kendisine tanınan yetkileri kullanır.

1.        Yönetim Kurulunun Görev Bölümü ve Çalışması

Yönetim Kurulu üyeleri seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir Başkan, iki Başkan yardımcısı, bir muhasip birde sayman seçerek görev bölümü yaparlar. Yönetim Kurulu Başkanı’nın bulunmadığı zamanlarda, Başkan Yardımcılarından birisinin çağrısıyla Yönetim Kurulu toplanabilir. Toplantı en az ayda bir defa ayın son haftasında ve en az yarıdan fazla üyenin katılması ile yapılır. Toplantılar vakıf merkezinde önceden belirlenen gün ve saatte yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı taahhütlü mektupla yapılır. Bir önceki toplantıda, gelecek toplantının gün ve saati kararlaştırılmışsa çağrıya gerek yoktur. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğuyla alınır. Oylamada eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
Bir çalışma yılı içinde özürsüz olarak üç kez art arda Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Onun yerine en çok oy alan birinci yedek üye asil üyeliğe getirilir. Toplantılar vakıf merkezinde yapılır, ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir. Alınan kararlar tarih ve numara sırası ile Yönetim Kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca ismi yazılarak imzalanır. Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalanlar karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

1.        Vakfın Temsil ve İlzamı

Vakfı temsil ve ilzam edecek kişiler ve bunların kimlikleriyle imzalarının nasıl geçerli olacağı Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

1.        İcra Komitesi

Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Genel Sekreterden oluşan, üç kişilik bir icra komitesi kurar, Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu kararlarının daha suretle icra edilmesini sağlar.

1.        DENETLEME KURULU

Vakıf teftiş makamının ve diğer kanuni denetlemenin dışında Mütevelliler Genel Kurulunca 2 yılda bir seçilen teftiş ve murakabe hizmetlerinden ihtisas sahibi 2 asil, 2 yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu’nca denetlenir. Süresi dolan yeniden seçilebilir. Denetleme kurulu üyeleri tek tek veya birlikte denetleme yapmaya yetkilidirler. Düzenleyecekleri raporları Mütevelliler Genel Kuruluna sunarlar. Ayrıca gerekli gördükleri konularda Yönetim Kuruluna uyarı ve tavsiyede bulunurlar, denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarına müşahit olarak katılabilirler ancak oy hakları yoktur. Vakıf Yönetim Kurulunun Mütevellileri toplantıya çağırmaları gerektiğinde bundan kaçınırlarsa Denetim Kurulu bu görevi yapar. Denetim Kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir. Gerekirse Mütevelliler Kurulu kararı ile ücret ödenebilir.

1.        VAKIF GENEL MÜDÜRÜ

Vakıf Genel Müdürünün görev, yetki sorunlulukları ile Genel Müdürlük teşkilatı ve teşkilatta yer alacak kadrolar ve her kadronun ücreti, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönergede belirlenir. Vakıf Genel Müdürü, Vakfa ait tüm idari ve icrai faaliyetleri yönetir. Yönetim Kurulunun devredeceği yetkileri kullanır, vereceği görevleri yapar, alacağı kararları uygular. Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş ve kanaatlerini açıklar.

Madde 10- VAKFIN HESAPLARI
Vakfın hesap dönemi takvim yılı itibariyledir. Hesaplar dönem içinde tüm gelir, harcama, fon ve varlıkları ayrı ayrı takibe imkan verecek şekilde tutulur. Her yıl Kasım ayı sonuna kadar müteakip bütçe dönemi için geçerli olacak gelir ve harcama tahminlerini gösteren bütçe taslağı Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Hesap dönemi içinde harcamalar, bütçede ayrılan ödenekler dahilinde yapılır, icabında fasıllarından aktarma yapılabilir.
Vakfın kesin hesabı, ilgili hesap dönemi içinde elde olunan gelirler ile yapılan harcamalar ve ayrılan fonların kesin tutarlarını ihtiva eder.

Madde 11- VAKIF SENEDİNİN YORUMU
Vakıf senedinde yazılı herhangi bir maddenin tefsiri Vakıf Mütevelliler Kurulu’na ait olup onun kararı kesindir.

Madde 12- TESCİL
Vakfın yasaya uygun olarak yapılacak tescil ile tüzel kişilik kazanır. Bu vasfın kazanılması ile birlikte de vakıf senedi yürürlüğe girer.

Madde 13- VAKIF ORGANLARINDAKİ GÖREVLİLERİN VAKIFLA TİCARİ İLİŞKİ KURAMAYACAKLARI
Vakfın organlarındaki görev almış bulunan Mütevelli Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ile Genel Müdürlük teşkilatındaki görevlilerin gerek şahısların, gerekse sahibi veya mensubu oldukları kuruluşları Vakıfla direkt olarak ticari ilişki kuramazlar, ihalelere giremezler. Aksi varit olduğu takdirde, icap ederse Genel Kurul olağanüstü toplantıya davet edilerek bu kişilerin görevlerinden ayrılmaları sağlanır.

Madde 14-VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Vakıf, senedinde yapılacak değişiklikler Mütevelliler Kurulunun üçte iki çoğunluğunun alacağı karar ve yasal prosödürün işletilmesi ile yapılabilir.

Madde 15- TEFTİŞ MAKAMI
vakıf Devlet adına Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve murakabesine bağlıdır.

Madde 16- VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
Vakfın gayesinin tahakkuku imkansızlaşır ve Mütevelliler Kurulunun tüm tedbir, çalışma ve çareleri sonuçsuz kalırsa Mütevelliler Kurulu olağanüstü veya olağan olarak toplanır. Mütevelliler Kurulu bu toplantıda üçte iki çoğunlukla fesih kararı alır. Fesih kararı sonucu tasfiye için görevli Asliye Hukuk Mahkemesinden ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden izin alır. Aksine bir karar olmadıkça o andaki Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu’na dönüşür. Bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder. Tasfiye sonucunda Vakfın sona erdiği mahkeme ilanı ile Kamuoyuna duyurulur. 
Tasfiye sonunda Vakfın tüm evrak ve belgeleri Teftiş makamına tevdi olunur. Vakfın bu sonuçla tasfiyesi halinde Vakfa ait tüm taşınır, taşınmaz mallar ve değerler en yakın amacı güden başka bir vakfa veya kuruluşa, böyle bir vakıf veya kuruluş yoksa ilgili Bakanlıklara devir edilir.

Madde 17- İş bu vakıf senedinde bulunmayan hususlar hakkında ilgili yasalar hükümleri uygulanır.

Madde 18- İş bu vakıf senedinin 1. Maddesi ile 22/a maddesinde belirtilmiş bulunan nakit sermaye için, kurucu üyelerin her biri için 400.000.TL.sı ödenecektir. (Bu ödemenin 100.000.TL.sı peşin olarak ödenecek bakiye kalan 300.000.TL.sı ise, Yönetim Kurulunun talep edeceği zaman ve şartlarda ödenecektir.) Dediler ve sözlerini bitirdiler verilen bu takriri ben yeminli noter vekili bir nüsha asıl olarak tanzim ettim ve okumaları için ilgililere verdim. Okudular istek ve arzularının tam istedikleri gibi zapta alındığını beyan etmeleri üzerine birlikte imzaladık ve bende mühürledim. 
Bindokuzyüzseksendokuz yılı Nisan ayının yedinci günündür. 7.4.1989

KURUCULAR

KOCAELİ VALİLİĞİ Adına                                            KOLORDU KOMUTANI
KOCAELİ VALİ VEKİLİ                                                      YAŞAR KÖK
CUDİ KALKAN
KOCAELİ DEFTERDARI
EMNİYET MÜDÜRÜ                                                            FİKRET KARTAL  
FAHRETTİN SÖKMENER
KOCAELİ BEDEN TERBİYESİ        
NECATİ GENÇOĞLU                                                                 SPOR İL MÜD.
BAHTİYAR DEMİR
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
ONUR KUMBARACIBAŞI                                                 KOCAELİ MİLLET VEKİLİ
EROL KÖSE
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
ÖMER TÜRKÇAKAL                                                      KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
HALİM ARAS
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
RIZA SİRMEN                                                                KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
BÜLENT ATASAYAN
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
ALAATTİN KURT                                                           KOCAELİ GAZETECİLİK
VE YAYIN A.Ş.
KOCAELİ GAZETECİLİK                                                          DÜNDAR ÇİĞİT
VE YAYIN A.Ş.
NAZİF ÇANAKÇILI                                                             İBRAHİM BİNGÜL

ERTUĞRUL BOZDEMİR                                                   MUHARREM ESKİYAPAN

HALİDUN RODOSLU                                                         HÜSEYİN KOLAYLI

ÖMER YILDIRIM                                                                  MURAT GÜVEN

SEFA SİRMEN                                                                   MUSTAFA TURAN

METİN ALAN                                                                       MEHMET SEYMENBAŞI

FERİT ATAMAN                                                                  METİN UÇAR

ALPER EKMEKÇİBAŞI                                                     AHMET YALTA

MEHMET ÇETİNTAŞ                                                         FUAT TAŞER

KADİR KURT                                                                       YÜCEL BORAN

MUSTAFA GENÇOĞLU                                               BÜLENT İLTER

İSHAK KOLAYLI                                                                 CEVDET BAĞDAT

FERİDUN GÜRAY                                                              NAZMİ OĞUZ

SEYİT ULUBAY                                                                   İSMAİL KALKANDELEN

ÖMER GENCAL                                                                 YUSUF DAYI

ŞAHABETTİN BİLGİSU                                                      İSMET KAYA

TURAN TIĞ                                                                          TANZER ÜNAL

TURAN SARI                                                                       MEHMET SADIK EFE

KOCAELİ ESNAF
DERNEKLERİ BŞK.                                                           AHMET TOPÇU
RIDVAN ALYÖRÜK                                               

YENİ  MÜTEVELLİLER

HİKMET ERENKAYA                                             BEKİR HALEFLER

FİKRET TOKER                                                      Dr. ALİ KEMAL YAŞAR

KADRİ VEZİROĞLU                                               ZEYNEL ABİDİN BAŞLAK

HÜSEYİN ÖZKAN SÜNER                         Prof. Dr. SAVAŞ CEYLAN

RASİM SU                                                                Av. CENGİZ SARIBAY

MURAT SİRMEN                                                     YUSUF ZİYA KASIM 

Prof Dr.BAKİ KOMSUOĞLU                                 HALİT TORAMAN

Prof Dr.METE ALP                                                 Av. VEYSİ YAVUZ

Prof. Dr ZAFER UTKAN                                         NECDET AKAR

KENAN YENİLMEZ                                                MUSTAFA SOYER

SİNAN ÖZBAY                                                         Dr. KAZIM ÇİMEN

SAMİ PEKDEMİR                                                   BURHAN KASIM

RAHMİ SEYMEN                                                     A. SADETTİN ÖNVURAL

MÜFİT YILDIRIMALP                                              HAYATİ TERZİ

ÖZKUL İPEK                                                           SABRİ YALİM