BURS HİZMETLERİ

KOCAELİ EĞİTİM VAKFI 
BURS YÖNETMELİĞİ

1.0. AMAÇ

       Bu Yönetmeliğin  öncelikli  olarak amacı, “başarılı ve maddi imkandan yoksun gençlerin eğitim ve

       öğrenimlerine katkı sağlamak için verilecek bursun esas ve şartlarını” belirlemektedir.

 2.0. TANIMLAR

       Bu Yönetmelikte;

Kocaeli Eğitim Vakfı  “KEV”,

Kocaeli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu “YÖNETİM KURULU” , 

       olarak tanımlanmıştır.

3.0. KAPSAM

       Bu yönetmelik, KEV bursları ile ilgili hükümleri kapsar.

 4.0. GÖREV

       KEV,  burslarla  ilgili  amacını  gerçekleştirebilmek  için,Türk  Milli Eğitiminin genel amaç ve temel   

       ilkeleri  uyarınca  öğrencilere  öğrenim  bursları  verir. Öğrenim  bursları  karşılıksız  olup  burstan  

       yararlanan öğrencilerden Vicdani Yükümlülük Belgesi alınır.

5.0. BURSİYER  ADAYLIK  KOŞULLARI

       Maddi durumu elverişli olmayan ve bu durumunu kabul ve beyan eden T.C.Vatandaşı  öğrenciler

       (Yönetim Kurulu’ nun uygun  görmesi halinde , KKTC ve Türki Cumhuriyeti vatandaşı olan 

       öğrencilere de burs için kontenjan ayrılabilir) KEV bursuna aday olabilir. Bunun için her aday,

       ailesinin   ve  kendisinin   mal  varlığını  ve  gelir  durumunu  tam  olarak  beyan  eder. Bursiyerler

       tarafından   bilgilerin   eksik  ve  yanlış   olarak  verildiği  sonradan  tespit  edilmesi  halinde  dahi,

       verilmekte  olan  burs , KEV tarafından  kesilir . Burs  almaya  başladıktan  sonra  maddi  durumu

       iyileşen  öğrenciler   ise ,   bursunun   devam   etmemesini  KEV ’  e  bildirmekle   yükümlüdürler. 

       Bursiyerlerin  öğrenim gördüğü okulların, Yüksek Öğrenim  Kurumu (YÖK)’ na ve yaygın eğitim

       kurumları  hariç , Milli  Eğitim  Bakanlığı’  na  bağlı  tüm  okulları  kapsaması  esas  olup ayrıca, 
öğrencilerin ikametgah adreslerinin yurt içinde olması şartı aranır.

6.0. BURS KRİTERLERİ 
KEV  tarafından ,  Atatürk  ilke  ve  devrimlerine  bağlı; milli duygulara sahip; sağlam karekterli ve 
güvenilir; başarılı; kimsesiz ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir  durumuna  göre  maddi durumu  
elverişli  olmayan  ailelerin  çocuklarına  burs  verilmesi  esas  olup   burs  verilecek   öğrencilerin 
sayısının sınırlı olması  halinde ise, başarı derecesi  yüksek  olan  adaya  öncelik  tanınır. Ayrıca,
bursiyer  adayın dışında ailesindeki fert sayısı;  öğrenci  dışında okuyan  kardeş  sayısı;  ailesinin
oturduğu evin kiralık olup olmadığı; ailenin gelir  durumu; kendisine  bakmakla  yükümlü  bulunan 
ailesinin  hayatta olup,olmadığı; vefat etmiş ise, babanın şehit olup, olmadığı; hayatta ise, çalışıp,
çalışmadığı; anne ve babanın birlikte yaşayıp, yaşamadığı ve aynı zamanda  kanunen  ayrı olup, 
olmadığı; okuldaki başarı  derecesi;  önceki  yıllarda  başka  bir  yüksek  okulu  bitirip, bitirmediği; 
öğrencinin  bir  işte  çalışıp, çalışmadığı ;  başka  kurum  ve  kuruluşlardan  burs  alıp ,  almadığı;
öğrencinin  ikametgah  durumu  ( ailenin  yanında ;  kirada ; özel yurtta;  devlet  yurdunda ) ; aynı  
aileden  birden  fazla  kardeşin KEV’den burs alıp, almadığı veya burs için KEV’e müracaat  edip  
etmediği ;  devlet  okulllarına  gidip , gitmediği; yurt içinde okuyup,okumadığı; paralı eğitim görüp,  
görmediği; %100 ÖSYM burslusu olarak öğrenim görüp , görmediği ...v.b.  gibi  kriterler  Yönetim
       Kurulu’ nca değerlendirmede esas alınır. 
7.0. BURS TÜRLERİ 
       KEV Tarafından Verilen Başlıca Burs Türleri Aşağıda Ayrıntılı Olarak Açıklanmıştır.
7.1. 2  yıllık  Meslek  Yüksek  Okulu  Bursları  ile  4  yıl  ve  daha  uzun  süreli  Yüksek  Öğrenim 
       (Lisans) Bursları 
       KEV tarafından  verilecek olan bursların, genellikle 2 yıllık  Meslek Yüksek Okulu ile 4 yıl ve daha

       uzun  süreli  Yüksek  Öğrenim  (Lisans)  kademesindeki  öğrencilere  verilmesi  esastır. Bursların  
tahsis edilmesinde, bölüm  önemli değildir. 
7.1.1. Hazırlık ve Birinci Sınıflar İçin:Burs için KEV’e ilk defa müracaatta bulunan her öğrenci,ÖSS
      Sonuç Belgesi ’ nin aslını veya KEV   yetkililerince Aslı  Gibidir  kaşesi  vurulup  onaylanmış  bir 
örneğini  ( ayrıca , ilgili   okul  tarafından  onaylanmış  ÖSYM   Sonuç  Belgesi’ nin  örneği  kabul   
edilebilir) ;  ikametgah  senedini ;kendisinin, annesinin, babasının ve velisinin nüfus cüzdanlarının  
arkalı önlü fotokopisini; Vakıfbank Bankomat Kartı’nın  arkalı önlü fotokopisini (hesap  numarasını
gösteren  Bankomat  Kartının  çıkmasına  kadar  hesap  cüzdanının  arkalı-önlü fotokopisini); ilgili  
öğretim  kurumuna  kaydının  yapıldığını  gösterir  Öğrenci  Belgesi’ ni;  ailelerinin  mali durumunu 
gösterir  belgeyi  ( çalışanlar ,  maaş  bordrosunun ;  emekliler,  maaş  aldıkları  bankadan  emekli 
maaşlarına   ait   belgenin ;   serbest  çalışanlar   ile   ticari   kazanç   elde   edenler   gelir   vergisi
beyannamesinin ; tarımsal  kazanç  elde  edenler  ise,  çiftçilik  belgesinin ) KEV ’ den   alacakları
Öğrenci Tanıtma Belgesi’ ne resimli olarak ekler ve KEV ’e teslim eder.Tüm belgelerin asıl olması
esas  olup  belgelerin  asıllarının  teslim  edilememesi  halinde , KEV  yetkililerince uygun görülen 
belgelerin  suret  veya  fotokopilerinin,  ancak  KEV  yetkililerince  asıllları  görülüp  onaylandıktan 
sonra kabul edilmesi mümkündür.
7.1.2. Ara ve Son Sınıflar İçin : KEV’ den  geçmiş  yıllarda  burs  alan öğrenciler, öğrenim gördükleri 
okullarından   temin   edecekleri  ve  öğrenim  süresince  aldıkları  dersleri ,  notları  ve  genel  not 
ortalaması ile kaydolduğu üst  sınıfı   gösterir   öğretim   kurumundan onaylı  not döküm  belgesini 
      (Transkript ), KEV’ den  temin  edecekleri  dilekçe  örneğini  imzalayarak  KEV ’ e teslim ederler. 
Yönetim Kurulu, söz  konusu öğrencilerin  durumunu  da  diğer  öğrenciler gibi  bütçe imkanları ve 
Burs  Kriterleri  doğrultusunda  yeniden  değerlendirir.  Önceki  yıllarda   KEV ’  den   burs   alan  
öğrencilerin burslarının  bir sonraki  yılda  veya  okullarından  mezun olacağı tarihe  kadar  devam 
etmesi  gibi  bir  zorunluluk  yoktur. Değerlendirmede, KEV’ in bütçe imkanları ile işbu Yönetmelik 
hükümleri    çerçevesindeki  Burs  Kriterleri  esas  alınır. Ara  ve  Son  Sınıflar ’  da   öğrenimini 
sürdürüp  de  ilk  defa burs için KEV’ e müracaat eden öğrencilerin de 7.1.1.’ de yer alan belgeleri
tamamlama yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Tüm  bursiyer  adayların ,  Eğitim  ve  Öğretim  Yılı ’ nın  1.  Dönemine  ait  ( Güz  Yarı   Yılı ) 
      Transkript Belgesi’ni süresi içinde KEV’ e ibraz etme zorunluluğu bulunmakta olup  ayrıca, 
       söz  konusu öğrencilerin ikametgahlarının veya öğrenim gördükleri okullarının bulunduğu 
       yalnızca   Vakıflar    Bankası ’    ndan    kendi    adlarına     Bankomat    Hesabı    açtırmaları 
       gerekmektedir.  Diğer  taraftan ,  Yönetim  Kurulu ’  nun gerek görmesi halinde de bursiyer 
       adaylarından 7.1.1. ve 7.1.2.’ de yer alan belgelere ilaveten ek belgeler de istenebilir.

7.2. Diğer  Burslar
Ancak istisnai  durumlarda ve KEV ’ in  bütçe  imkanları  ile Yönetim Kurulu ’ nun  uygun görmesi 
halinde,  aşağıda  ayrıntılı  olarak  açıklanan  burslar  da verilebilir. Diğer Burslar’ ın verilmesiyle 
ilgili kriterler, işbu  Yönetmelik  hükümleri  çerçevesinde yer almış olup Yönetim Kurulu’nca bu tür 
bursların  verilmesinin  uygun  bulunması halinde de öğrenciler, öğrenim  gördükleri  okullarından 
temin  edecekleri  ve  öğrenim  süresince  aldıkları  dersleri ,  notları  ve  genel  not ortalaması ile 
kaydolduğu  üst  sınıfı  gösterir  öğretim  kurumundan  onaylı  not  döküm belgesini (ilköğretim ve 
ortaöğretim  öğrencilerinden  karne  istenir ),  öğrenim  gördükleri  okul  ve sınıfa göre 7.1.1.veya
       7.2.2.’ de  yer  alan  belgelerle  birlikte  ( gerektiğinde  ilave  belgeler  istenebilir )  KEV’  e  teslim 
etmekle yükümlüdürler. Ayrıca Yönetim Kurulu, burs türlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. 
7.2.1.Ortaöğretim Bursları 
Ortaöğretim  Bursları  Ortaöğretim’ de okuyan öğrencilere verilir. 
7.2.2.Özürlü Öğrenci  Bursları 
Öğrenim  durumlarına  bakılmaksızın  her  öğrenim   kademesindeki   başarılı  ve  maddi  desteğe 
ihtiyacı  olan   özürlü   öğrencilere  bütçe  imkanları  doğrultusunda  burs  verilebilecek  olup  burs 
talebinde  bulunan  öğrencilerden , öğrenim  gördükleri   okul   ve   sınıfa    göre  7.1.1.  ve   7.1.2. 
maddelerinde   de   açıklanan   belgelere   ilaveten  ayrıca ,  yetkili  kurumlardan  alınmış  olan  ve 
öğrencilerin özürlü olduklarına ilişkin “Sağlık Raporu” istenir. 
7.2.3.Doğal Afet Bursları 
Deprem, sel , yangın  ... v.b.  gibi  her türlü doğal afetler  ile ulusca acısını duyduğumuz olaylarda,
öğrencinin  geçimini  sağlayan  velisini  kaybeden , ya da çalışamayacak duruma  düşen  ailelerin
çocuklarına, öğrenim durumlarına bakılmaksızın her eğitim kademesinde KEV bursu verilebilecek 
olup bu gibi durumda olan ve burs talebinde bulunan öğrencilerden de gittikleri okul ve sınıfa göre 
7.1.1. ve  7.1.2.  maddelerinde  de açıklanan belgelere ilaveten ayrıca yetkili kurumlardan alınmış
olan ve öğrencinin veya ailesinin doğal afete uğradığına ilişkin bir belge istenir.  
7.2.4.İstisnai Burslar 
İlköğretim, Yüksek Lisans (Master) ve Doktora Bursları. 
7.2.5.Şartlı Bağış Bursları 
Yukarıda sıralanan burslar dışında olmak üzere kurum veya kuruluşlar  ile  şahıslar, KEV’ e  şartlı  
burs  bağışı yaparak KEV aracılığı ile diledikleri öğrenciye öğrenimleri süresince veya yalnızca bir 
Eğitim  ve  Öğretim  Yılı’ nda  işbu  Yönetmelikte  yer  alan  herhangi  bir  Burs  Türü  için tercihte  
bulunarak  talepte   bulunan  öğrencilere  burs  verebilirler  veya  burs  verilecek  öğrenci  seçimini
KEV’ e bırakabilirler. Şartlı Bağış Bursları  Yönetim  Kurulu’ nca  doğrudan  tahsis  olunur.Şartlı  
      Bağış Bursları  ile  ilgili  burs  miktarı ise, en az KEV’ in belirlediği miktar  kadardır. Burs verilmek   
üzere KEV’ Şartlı Bağış yapanlar,  KEV  tarafından  belirlenen  burs limitinin üzerinde deŞartlı 
      Burs Bağışı yapabilir.

8.0.BURS TAHSİSİ İÇİN UYGULANACAK PROSEDÜR 

8.1.Bursun Süresi

      KEV bursları genel ilke olarak Kasım – Haziran ayları  arasında 8  (sekiz) ay  süre ile  verilir.   
      Yönetim  Kurulu’ nun  uygun  görmesi  halinde , burslar Ekim–Mayıs ayları arasında yine 8 (sekiz) 
ayı  geçmemek  üzere  de  verilebilir.  KEV’ in  bütçe  imkanları doğrultusunda ve işbu Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde başarısı tespit  edilen  öğrencilere  bir  sonraki  öğrenim  yılında  da KEV  
tarafından burs vermeye devam edilir. İstisnai durumlarda ve Yönetim Kurulu’ nun uygun görmesi 
ve verilmesi halinde, yalnızca İlköğretim ve Orta Öğretim düzeyindeki burslar,Ekim - Haziran   
aylarını kapsayacak şekilde 9 (dokuz) ay süre ile verilir. 
8.2.Burs Komisyonu 
Burs müracaatları,Yönetim Kurulu’ nca  veya Yönetim Kurulu’ nun belirleyeceği Burs Komisyonu 
tarafından  değerlendirilir. Burs  Komisyonu ’ nun  seçilmesi halinde ise , ilgili komisyon tarafından  
hazırlanacak rapor Yönetim Kurulu’ nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 
8.3.Bursların  Öğretim Kurumlarına Sayısal Olarak Tespit ve Dağılımı 
2   yıllık  Meslek   Yüksek   Okulu   ile  4  yıl  ve   daha   uzun   süreli  Yüksek  Öğrenim  ( Lisans ) 
kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile gerek duyulması ve verilmesi halinde Burs Türleri’nde 
yer  alan  ve  eğitimlerini  sürdüren  öğrencilere  verilecek  olan  bursların  sayısal  olarak tespit ve 
dağılımı , her  Eğitim  ve  Öğretim yılının  Eylül – Ekim  ayları  içinde  Yönetim  Kurulu   tarafından 
belirlenir.
8.4.Burs Duyurusunun Öğrencilere İlanı 
      KEV burslarına  ilişkin  bilgilendirme , genellikle  Vakıf merkezinde sözlü veya yazılı olarak yapılır. 
Ayrıca gerek görülmesi halinde, konuyla ilgili geniş bir açıklama KEV Web Sitesi  ile yerel gazete  
ve yerel  TV’ lerde de yapılabilir. 
8.5.Öğrenci Tanıtma Belgesi 
Burs   adayı ,  KEV ’  den  temin  edeceği   Öğrenci  Tanıtma  Belgesi ’ ni  doldurur  ve   istenen   
diğer  belgelerle  birlikte  01 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında KEV’e başvuruda bulunarak teslim  
eder. Burs müracaatlarını söz konusu tarihler arasında KEV’ e yapan, istenen belgeleri  ise , burs
süresi  içindeki diğer aylarda  tamamlayan  öğrencilere, ancak  belgelerin  tamamlandığı  ayı takip
eden  bir  sonraki  aybaşında  burs verilir. Her  halukarda  burs  süresi en geç Haziran ayı sonuna  
kadar  ( burs  ödemeleri  Kasım  ayında  başlamış ise )  devam  eder. Gerekli   adaylık  koşullarını
taşımayan öğrencinin başvurusu Burs Komisyonu’ nca veya Yönetim Kurulu’ nca kabul edilmez.  
8.6.Öğrenci Tanıtma Belgesi’ ne Eklenecek Belgeler 
Öğrenci  Tanıtma  Belgesi ’ ne  eklenecek  belgeler , Burs Türleri  ile işbu Yönetmeliğin diğer 
      hükümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.   
8.7.Adayların Seçimi; Burs’ un Öğrenciye Tahsis Edilmesi  ve Burs Komisyonu Tutanağı 
Gerek  Yönetim   Kurulu ’ nca ,  gerekse  yetkilendirdiği  Burs   Komisyonu ’  nca    burs   tahsisi 
gerçekleştirilecek olan öğrenci adaylarının  seçimi  yapılırken  öncelikli olarak işbu Yönetmelik’ de 
yer alan Burs  Kriterleri esas alınır. Bursiyerlerin seçiminde objektif davranılması ve hakkaniyete 
uygun hareket edilebilmesi için Yönetim Kurulu veya  yetkilendirdiği Burs Komisyonu’ nun gerek  
görmesi  halinde, bursiyer adaylarından Öğrenci Tanıtma Belgesi’n deyer alan bilgi ve belgelere
ilave   olarak   ek    bilgi   ve    belgeler     de    istenebilir.  Tüm   belgelerin   bursiyer   adaylarınca  
tamamlanmasından  ve  burs  başvurusunun  Yönetim  Kurulu’ nun onaylamasından sonra da ilgili  
öğrenciye burs tahsisi kesinleşir.Burs tahsisinin kesinleştiği, öğrencilere  sözlü  veya yazılı  olarak  
      KEV Sekreteryası tarafından bildirilir. Yönetim Kurulu’ nun  Burs Komisyonu oluşturmaksızın burs 
tahsis edilecek öğrencilerle ilgili seçimi bizzat yapması halinde bir tutanak  düzenlenmesine gerek
yoktur. Yönetim  Kurulu , adayların   belgelerini   bizzat  inceleyerek  burs  tahsisini  gerçekleştirir. 
Yönetim Kurulu’nun Burs Komisyonu oluşturması  ve  gerek  görmesi  halinde ise , burs  verilecek  
öğrencilerle  ilgili olarak Burs Komisyonu tarafından bir tutanak düzenlenir. Söz konusu tutanakta, 
burs tahsisi gerçekleşen öğrencinin adı / soyadı; öğrenim gördüğü okulun adı ve bölümü ; kaçıncı  
sınıfta okuduğu ...v.b. gibi  bilgiler  yer  alacak olup ayrıca , Yönetim  Kurulu ’ nun  yedek  bursiyer  
adaylarının seçilmesini gerek görmesi halinde, yedek  adaylarla  ilgili  olarak da yukarıdaki bilgileri   
içeren bir öğrenci listesi bahse konu  tutanakta yer alır. Söz konusu tutanak  Yönetim  Kurulu’ nca 
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 
8.8.Bursiyerlerin Yükümlülükleri 
Bursiyerler; 
--KEV’ in burs koşullarını bilerek burs almaya başlarlar. Ayrıca  bursiyerlerin, KEV Burs Kriterleri’ 
ne aykırı hareket etmesi halinde, kendileri hakkında  yapılacak  her  türlü  işlemin  sorumluluğunu 
kabul etmekle, 
--Öğrenimleri  ile  ilgili  bölüm  değişikliği , geçici  olarak  yurt  dışına  çıkma, öğrenimini  dondurma, 
herhangi  bir  nedenle  öğrenime  devam  edememe ...v.b. gibi  her değişikliği KEV’ e zamanında 
bildirmekle,
--Başarı  durumunu  gösteren  Transkript’ inin  veya bir üst sınıfa geçtiğini gösterir Öğrenci Belgesi’ 
nin aslını Eylül – Ekim aylarında KEV’ e ibraz etmekle, 
--Eğitimleri  sırasında  veya  sonrasında  KEV   tarafından  düzenlenmiş  olan   toplantı   ve  sosyal
etkinliklere, almış veya almakta oldukları bursun bir gereği olarak katılmakla, 
--Burs  aldıkları  süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da KEV ailesinin bir ferdi olarak KEV’le    
bağlarını  koparmamayı; ayrıca, iletişimin  sağlıklı  yürütülebilmesi  için  ev  ve  iş  adresi, telefon, 
GSM ,faks, e – mail ...v.b. gibi  iletişimle  ilgili  her  türlü  bilgi  değişikliklerini  zamanında KEV’ e 
bildirmekle yükümlüdürler. 

8.9.KEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi

      Bursun  kesinleştiğinin   öğrencilere   bildirilmesinden   sonra  ,  söz  konusu  öğrencilerden ,KEV 
tarafından   hazırlanan  ve  vicdani   yükümlülüğü  kabul ettiğine  ilişkin  KEV  Burslusu   Vicdani 
      Yükümlülük  Belgesi ’nin okunup imzalanarak KEV ’ e gönderilmesi veya elden  teslim  edilmesi 
(gerektiğinde bu belge, öğrencinin ilk  müracaatı  sırasında  da  imzalattırılabilir)  istenir. Her  KEV 
      burslusu,kendisini KEV  ailesinin  bir  ferdi olarak görür ve KEV’ in gelişmesine katkıda bulunmayı 
görev  bilir. Bunun  için  ilke  olarak  her burslu, “İş hayatına atıldıktan sonra KEV ’ in kendisine
      öğrenimi  süresince  ödediği  burs  tutarını , geri  ödeme  tarihindeki  değeri  üzerinden  bir 
      ödeme planı  çerçevesinde  iade  etmeyi  veya  kendisi  gibi  en  az  bir  Türk  gencine  KEV  
      aracılığı ile burs vermeyi, başkalarının da KEV ’e bağışta bulunmasını sağlamaya çalışmayı 
      vicdani  bir  yükümlülük  olarak  kabul  ettiğini  ve yerine getirmeye çalışacağını vicdani bir  
      yükümlülük  sayar”. Diğer hususlar söz konusu belgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
8.10.Bursların  Ödenmesi  
      KEV, belgeleri  tam olan öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayının son gününden başlayarak (KEV   
tarafından  belirlenen  ödeme  tarihleriyle  ilgili  değişiklikler  hariç )  her  ayın  sonunda ertesi ayın 
başında ödenmek üzere Vakıfbank aracılığı ile öğrencinin  Bankomat  hesaplarına  yatırır. Ancak,   
ayın 1 (bir)’in hafta sonları ile her türlü tatil ve bayram  günlerine  rastlaması  halinde,  öğrencilerin  
hesaplarına yatırılacak  olan burs tutarları, hafta  sonları ile her türlü tatil ve bayramlardan sonraki 
ilk  iş  günü   KEV  tarafından  bankaya   yatırılır. Uzun  süreli  tatillerde  ise ,  burs  ödemeleri , ay  
sonlarından  bir  gün  önce de öğrencilerin banka hesaplarına yatırılabilir.

8.11.Bursun Ertesi Yıl İçin Uzatılması

      KEV, bursiyerlerin eğitim gördüğü kurum  aracılığı ile  başarı  durumlarını  gösterir  ve  eğitimlerini 
devam  ettirdiğine  ilişkin  bir  belgeyi  (Yüksek Öğrenime  devam  eden  öğrencilerden  Transkript 
Belgesi   istenir )  her  yılın  Eylül – Ekim  aylarında   KEV  tarafından   hazırlanan  dilekçe  ekinde 
öğrencinin kendisinden imzalı olarak talep eder. Yönetim  Kurulu, bütçe  imkanları  doğrultusunda ve işbu Yönetmelik hükümleri  çerçevesinde   belirlenen  kriterlere  göre  öğrencin  bursunun 
devam edip etmeyeceğine karar verir.
8.12.KEV Tarafından Bursun Kesilmesi    
8.12.1.Bursun Normal Süresinde Kesilmesi  
Burslar,  KEV’  in bütçe imkanları doğrultusunda ve işbu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde burs 
almaya  hak  kazanan  ve  belgelerini  tamamlayan  öğrencilere  normal  ders yılı süresince verilir. 
Normal  öğrenim süresini tamamlayan ancak başarısız dersi olup da okullarından mezun olmayan 
öğrencilerin bursları en geç Haziran ayı sonunda kesilir. 
8.12.2.Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi 
   --Kazanç  getiren  herhangi bir işte çalışan ve başka  bir  kamu veya özel kurum veya kuruluşlardan 
maaş ,  ücret  veya  burs  aldığı  tespit  edilenler  (Kredi  ve  Yurtlar  Kurumu  Öğrenci Bursu ve 
    Öğrenci Katkı Kredisi hariç) , KEV  bursuna  aday olamaz. Bu  gibi  öğrencilerin durumu,Yönetim 
Kurulu’ nca  belgelenmek  suretiyle sonradan tespit edilmesi  halinde dahi, söz  konusu  öğrenciler 
ile ayrıca, durumları  işbu  Yönetmelik  hükümlerine  uymadığı tespit edilen öğrencilerin  KEV’den
den almakta oldukları bursları Yönetim Kurulu’ nca kesilir.
-- Öğrenci Belgesi ile Başarı Belgesi (transkript;karne..v.b.gibi not döküm belgesi) göndermeyenlerin,
-- Burs koşullarına uygun olmadığı tespit edilenlerin, 
-- İstenilen evraklarını tamamlamayanların,
-- Burslarını almayanların, 
-- Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
-- Sene kaybetmeden okula yatay geçiş yapanların haricinde okul değiştirenlerin, 
-- KEV’ den burs aldıktan sonra herhangi bir nedenle okula devam edemeyenlerin, 
-- Disiplin suçuna karışanların, 
-- Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların, 
-- Burs Yönetmeliği’ nde yer alan diğer hükümlere  uymayanların  bursları tekrar bağlanmamak üzere 
kesilir (ayrıca,yukarıdaki koşulara uymayan öğrencilerden bursun kesilmesi ile ilgili  olarak  KEV’ in 
yasal hakları saklıdır ).  
8.13.Eğitim Sırasındaki ve Sonrasındaki  Etkinlikler 
KEV’den burs alan öğrenciler,  eğitimleri sırasında veya sonrasında KEV tarafından düzenlenecek      
olan toplantılara ve diğer etkinliklere katılmayı görev bilirler.

9.0.MALİ HÜKÜMLER 
9.1.Bursun Kapsamı  
   KEV  tarafından verilen Yüksek Öğrenim bursları Kasım–Haziran ayları (istisnai durumlarda Ekim – 
Mayıs ayları ) arasında  8 (sekiz) ay süreli olarak verilir.Yönetim Kurulu’ nun gerek görmesi halinde,     
burslu  sayısı  bir önceki yıla göre azaltılıp, artırılabilir. Diğer Burs Türleri’ yle ilgili bilgiler işbu Burs 
Yönetmeliği’ nde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
9.2.Bursiyer Sayısı ; Burs Miktarı ve Ödeme Tarihleri 
   İşbuYönetmelikte yer alan tüm Burs Türleri’ ndeki,bursiyer sayısı;burs miktarları ve ödeme tarihleri 
her yılın Eğitim ve Öğretim Yılı için genellikle  Eylül–Ekim  ayları içinde;  özel  hallerde  ise, Yönetim  
Kurulu’ nca gerek  görülen  tarihlerde KEV’ in bütçe imkanları  ve  işbu  Burs Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde  belirlenir.  Ayrıca, Yönetim  Kurulu’ nun  gerekli  gördüğü  hallerde ve bütçe imkanları 
çerçevesinde  bursiyerlerin  banka  hesaplarına   yatırılacak  olan  bursların  ödeme  tarihlerinde  ay  
içinde değişiklik yapılabilecek olup buna bağlı olarak bursiyerler  de  ödemelerde  değişiklik  yapılan  
tarihlerle bağlantılı olarak aylık burslarını alabileceklerdir. Ayrıca  Yönetim  Kurulu , verilmekte  olan 
yıllık  bursları , özel  hallerde ve bütçe  imkanları  doğrultusunda  Eğitim ve Öğretim Yılı’ nın sonuna 
kadar devam  ettiremeyebileceği gibi, yıllık  bursların toplam tutarını veya birden fazla ayın bursunu 
da bir kerede ödeyebilir. 

10.0.SON  HÜKÜMLER

10.1.Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

      31.08.2007 tarih ve 70 / 2 sayılı  Yönetim  Kurulu  kararıyla  kabul  edilen  Burs  Yönetmeliği 
      yürürlükten kaldırılmıştır. 

10.2.Yürütme
     Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.
10.3.Yürürlük 
     İşbu  Yönetmelik  ile  Ek-B.1. Öğrenci Tanıtma Belgesi  ve  Ek - B.2.  KEV  Burslusu  Vicdani 
     Yükümlülük  Belgesi  23.09.2008  tarihinde ;  ayrıca,  EK - B.3.  Öğrenci  Tanıtma  Belgesi ile          
     EK - B.4.  KEV  Burslusu  Vicdani  Yükümlülük  Belgesi  ise, 01.01.2009  tarihinde yürürlüğe 
     girer .
11.0.EKLER  
     Ek–B.1.Öğrenci Tanıtma Belgesi.
     Ek–B.2.KEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi.       
     EK–B.3.Öğrenci Tanıtma Belgesi.
     EK–B.4.KEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi.      

M. Sefa SİRMEN                 İsmail KALKANDELEN                Zeynel Abidin BAŞLAK
                  Başkan                               Başkan Yardımcısı                         Başkan Yardımcısı

 

 

                                                                       
                Rasim SU                   Murat GÜVEN                                   Hayati TERZİ   
              Muhasip Üye                            Sayman Üye                                              Üye

 

 

 

     Kadir KURT                             Fuat TAŞER                                     Metin UÇAR                        
           Üye                                               Üye                                                     Üye        

 

 

 

                                               Bülent İLTER                                  Kenan YENİLMEZ                         
                                                     Üye                                                      Üye